راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 90-6
سه فاز 60 2900 108-175 50-110 استیل 304 استیل 304 4 - 4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 90-4
سه فاز 40 2900 69/5-114 50-110 استیل 304 استیل 304 4 - 4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 64-8-1
سه فاز 60 2900 170-214 40-70 استیل 304 استیل 304 4 - 4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 64-4
سه فاز 30 2900 85/5-107 40-70 استیل 304 استیل 304 4 - 4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 64-3
سه فاز 25 2900 64-80 40-70 استیل 304 استیل 304 4 - 4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 45-13-2
سه فاز 60 2900 239-313 30-50 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 45-12
سه فاز 60 2900 229-296 30-50 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 45-10
سه فاز 50 2900 187-243 30-50 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 45-8
سه فاز 40 2900 149-194 30-50 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 45-5
سه فاز 25 2900 91/5-120 30-50 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 32-12
سه فاز 30 2900 160-217 20-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 32-10
سه فاز 25 2900 133-181 20-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 32-8
سه فاز 20 2900 104-144 20-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 32-6
سه فاز 15 2900 77/5-108 20-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 32-5
سه فاز 15 2900 65-90 20-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 20-14
سه فاز 20 2900 147-202 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود