ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سال 1399
ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سال 1399

تغییرات و ویرایش ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سال 1399 در قسمت های مختلف با تغییراتی عمده و اساسی در اختیار عموم قرار گرفته است. این تغییرات بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی