راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-250/750 2
سه فاز 100 2900 40-82 100-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-250/900 2
سه فاز 120 2900 53-89 100-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-250/550 2
سه فاز 75 2900 33-69 100-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-200/550 2
سه فاز 75 2900 29-58 150-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-200/450 2
سه فاز 60 2900 30-45 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-200/370 2
سه فاز 50 2900 22/5-40 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-160/300 2
سه فاز 40 2900 16/5-31/5 150-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-160/220 2
سه فاز 30 2900 16/7-23/8 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 100-160/185 2
سه فاز 25 2900 13-20 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 80-250/750 2
سه فاز 100 2900 56-92 50-250 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 80-250/550 2
سه فاز 75 2900 44-78 50-250 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 80-250/450 2
سه فاز 60 2900 53-71 50-200 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 80-200/370 2
سه فاز 50 2900 31/5-56/5 80-240 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 80-200/300 2
سه فاز 40 2900 24-51 80-240 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 80-200/220 2
سه فاز 30 2900 20-40 80-200 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی اتابلوک بهار پمپ مدل ETABLOC 80-160/220 2
سه فاز 30 2900 19/2-36/3 50-250 چدن چدن 4 - 3 دانلود