راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/12
سه فاز 7.5 2900 78/9-105 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/13
سه فاز 7.5 2900 85/2-118 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/14
سه فاز 7.5 2900 91/3-127 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/15
سه فاز 7.5 2900 97/6-136 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/16
سه فاز 7.5 2900 104-144 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/6
سه فاز 3 2900 42/5-55 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/7
سه فاز 4 2900 48/7-64 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/8
سه فاز 4 2900 55-73 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/9
سه فاز 4 2900 60-81/5 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/10
سه فاز 5.5 2900 66/3-90/2 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/11
سه فاز 5.5 2900 72/6-99/5 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 88/35
سه فاز 4 2900 96-172 2/4-5 استیل نوریل 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 88/40
سه فاز 4 2900 110-199 2/4-5 استیل نوریل 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 125/5
سه فاز 3 2900 35/4-45/7 7-12 استیل نوریل 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 88/10
سه فاز 1 2900 27-48 2/4-5 استیل نوریل 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل RAYAN مدل MSV 88/15
سه فاز 1.5 2900 39-73 2/4-5 استیل نوریل 1 1/2 - 1 1/4 دانلود