راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 5-10
سه فاز 2 2900 48-65 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 10-8
سه فاز 4 2900 65-82 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 10-4
سه فاز 2 2900 32-40 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 5-29
سه فاز 5/5 2900 149-194 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 5-26
سه فاز 5/5 2900 132-173 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 5-22
سه فاز 5/5 2900 112-147 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 5-16
سه فاز 3 2900 78-105 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 5-14
سه فاز 3 2900 69-92 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 4-22
سه فاز 5/5 2900 108-200 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 10-6
سه فاز 3 2900 48-61 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 4-19
سه فاز 5/5 2900 95-171 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 4-16
سه فاز 5/5 2900 78-144 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 4-12
سه فاز 3 2900 57-108 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 4-10
سه فاز 3 2900 50-90 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 4-8
سه فاز 2 2900 38-72 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 3-36
سه فاز 4 2900 149-221 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود