راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 3-33
سه فاز 4 2900 137-203 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 3-27
سه فاز 3 2900 110-164 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 3-29
سه فاز 3 2900 118-176 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 3-23
سه فاز 3 2900 95-141 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 3-19
سه فاز 2 2900 77-116 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 3-17
سه فاز 2 2900 70-104 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-26
سه فاز 4 2900 130-228 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-22
سه فاز 3 2900 110-192 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-18
سه فاز 3 2900 91-157 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-15
سه فاز 2 2900 73-130 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-12
سه فاز 2 2900 59-103 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-10
سه فاز 1/5 2900 49-86 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-8
سه فاز 1/5 2900 40-69 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-6
سه فاز 1 2900 30-52 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 2-5
سه فاز 0/75 2900 24-43 1/2-3/2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو LVS 32-12
سه فاز 30 2900 160-217 20-35 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود