راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
CBT 800.00
سه فاز 7/5 2900 51/6-76/5 6-24 چدن نوریل 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 10H-8
سه فاز 10 2900 102-145 4-15 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 10H-6
سه فاز 7.5 2900 73-110 4-15 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 10H-5
سه فاز 7.5 2900 61-89 4-15 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 10H-4
سه فاز 5.5 2900 50-72 4-15 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 10H-3
سه فاز 4 2900 33-52 4-15 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 6H-10
سه فاز 5.5 2900 60-125 2/5-9/5 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 6H-8
سه فاز 4 2900 45-97 2/5-9/5 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 6H-6
سه فاز 3 2900 30-71 2/5-9/5 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 6H-5
سه فاز 2.5 2900 23-60 2/5-9/5 چدن پلاستیک 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 6-8
سه فاز 4 2900 53-72 3-9 چدن پلاستیک 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 6-7
سه فاز 4 2900 45-65 3-9 چدن پلاستیک 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 6-6
سه فاز 3 2900 39-55 3-9 چدن پلاستیک 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 4-8
سه فاز 3 2900 56-92 1/5-5/5 چدن پلاستیک 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 4-6
سه فاز 2 2900 35-70 1/5-5/5 چدن پلاستیک 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP 2-8
سه فاز 2 2900 40-95 1-3/5 چدن پلاستیک 1 - 1 دانلود