راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
VN 9.3
سه فاز 1/5 2900 11-31/5 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.4
سه فاز 2 2900 15-42/5 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.6
سه فاز 3 2900 20/5-62 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.3 F
تک فاز 1/5 2900 11-31/5 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.6 F
تک فاز 3 2900 20/5-62 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.4 F
تک فاز 2 2900 15-42/5 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.9 T
سه فاز 4 2900 26/5-91 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.8
سه فاز 2 2900 39-71 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.5
سه فاز 1/2 2900 27/5-50/5 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.6
سه فاز 1/5 2900 31/5-59/5 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.10
سه فاز 3 2900 53/5-100 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.5 F
تک فاز 1/2 2900 27/5-50/5 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.6 F
تک فاز 1/5 2900 31/5-59/5 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.8 F
تک فاز 2 2900 39-71 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.10 F
تک فاز 3 2900 53/5-100 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.6
سه فاز 1 2900 25-66/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود