راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
VN 5.8 F
تک فاز 2 2900 39-71 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 5.10 F
تک فاز 3 2900 53/5-100 2/5-7 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.6
سه فاز 1 2900 25-66/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.7
سه فاز 1/2 2900 29/5-77/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.8
سه فاز 1/5 2900 32/5-88 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.10
سه فاز 2 2900 43-98/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.9
سه فاز 2 2900 39/5-89/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.6 F
تک فاز 1 2900 25-66/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.7 F
تک فاز 1/2 2900 29/5-77/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.8 F
تک فاز 1/5 2900 32/5-88 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.9 F
تک فاز 2 2900 39/5-89/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.10 F
تک فاز 2 2900 43-98/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.5
سه فاز 1 2900 21/5-56 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 5.4
سه فاز 1 2900 19/5-40/5 2/5-7/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 5.5
سه فاز 1/2 2900 23-50/5 2/5-7/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 5.6
تک فاز 1/5 2900 26-59/5 2/5-7/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود