راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
32-200/7.5kw/2pole
سه فاز 10 2900 48-59 8-16 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/2
سه فاز 100 2900 101-134/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/3a
سه فاز 100 2900 120-174 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/3a
سه فاز 120 2900 142-193/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/3
سه فاز 150 2900 152-202 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/4a
سه فاز 150 2900 176-246 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/1a
سه فاز 40 2900 47-64/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/1
سه فاز 50 2900 51-67/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/2a
سه فاز 60 2900 73-109/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/2a
سه فاز 75 2900 88-123 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/1a
سه فاز 25 2900 36-43/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 65/3
سه فاز 50 2900 119-146 45-70 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 65/4
سه فاز 60 2900 159-195 45-70 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 65/5
سه فاز 75 2900 196-244 45-70 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/1a
سه فاز 25 2900 36-43/5 70-110 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 65/1a
سه فاز 15 2900 35-45 45-70 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود