راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.6 E
سه فاز 120 2900 183-249 65-110 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.6 D
سه فاز 180 2900 222-330 75-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.6 C
سه فاز 220 2900 251/5-349 80-142 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.6 B
سه فاز 220 2900 263/5-363 87-147 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.6 A
سه فاز 270 2900 273-375 95-155 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.5 E
سه فاز 100 2900 153-217 65-110 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.5 D
سه فاز 150 2900 185-268 75-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.5 C
سه فاز 180 2900 209-291 80-142 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.5 B
سه فاز 220 2900 219/5-303 87-147 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.5 A
سه فاز 220 2900 228-312 95-155 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.4 E
سه فاز 80 2900 122-168 65-110 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.4 D
سه فاز 120 2900 148-206/5 75-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.4 C
سه فاز 150 2900 167-233 80-142 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.4 B
سه فاز 150 2900 175/5-241/5 87-147 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.4 A
سه فاز 180 2900 182-249 95-155 چدن چدن 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی رایان مدل WKLV 80.3 E
سه فاز 60 2900 91/5-124 65-110 چدن چدن 4 - 3 دانلود