راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل آبارا مدل VMPS 2-9/1.1
سه فاز 1/5 2900 0 0 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 3-9 /1.1
سه فاز 1/5 2900 0 0 چدن استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-9
سه فاز 50 2900 150-210 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-10-2
سه فاز 50 2900 160-225 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-10
سه فاز 50 2900 170-233 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-11-2
سه فاز 60 2900 178-251 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-11
سه فاز 60 2900 190-260 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-12-2
سه فاز 60 2900 199-278 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-12
سه فاز 60 2900 209-284 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-13-2
سه فاز 60 2900 218-300 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-5
سه فاز 25 2900 79-114 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-6-2
سه فاز 30 2900 86-131 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-6
سه فاز 30 2900 97-139 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-7-2
سه فاز 40 2900 105-155 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-7
سه فاز 40 2900 116-163 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-8-2
سه فاز 40 2900 124-179 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود