راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
OP 32/11
تک فاز 3 2900 51/5-96 1-7 چدن استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
OP 40/6
سه فاز 3 2900 22/5-58/5 4-13 چدن استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
OP 65/3
سه فاز 7/5 2900 36-72 10-35 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
OP 65/4
سه فاز 10 2900 48-96 10-35 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
OP 65/5
سه فاز 12/5 2900 60-123 10-35 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
OP 65/6
سه فاز 15 2900 72-147 10-35 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
OP 32/11
سه فاز 3 2900 51/5-96 1-7 چدن استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
OP 32/6
سه فاز 1/5 2900 28/5-52/5 1-7 چدن استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
EH 9/7T
سه فاز 4 2900 53/1-79/4 3-11 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
EH 9/8T
سه فاز 4 2900 59/8-90/3 3-11 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
EH 9/5T
سه فاز 2/5 2900 36-55/5 3-11 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
EH 9/6T
سه فاز 2/7 2900 41/5-65/5 3-11 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
EH 5/7T
سه فاز 2 2900 49/5-74/5 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
EH 5/8T
سه فاز 2 2900 54/5-84 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
EH 5/9T
سه فاز 2/5 2900 64-95/5 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
EH 5/7M
تک فاز 2 2900 49/5-74/5 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود