راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACm300H
سه فاز 4 2900 30-53 7-14 چدن برنج 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACm150
سه فاز 2 2900 30-48 4/5-8/5 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACm110
سه فاز 1/5 2900 27-43 3-7/5 چدن برنج 1 1/2 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACm75
سه فاز 1 2900 20-38 2/5-4/5 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2AC400H
سه فاز 5/5 2900 50-70 7-14 چدن برنج 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2AC300H
سه فاز 4 2900 38-58 7-14 چدن برنج 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2AC220
سه فاز 3 2900 28-55 4/5-10 چدن برنج 1 1/2 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2XCm25-160A
سه فاز 3 2900 38-53 5/5-9/5 چدن برنز 1 1/2 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACM150H
سه فاز 2 2900 38-50 3/5-6 چدن برنج 1 1/2 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی پروانه استیل گرانفوس مدل CM 10-2
سه فاز 2 2900 8/5-29 6-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی پروانه استیل گرانفوس مدل CM 10-3
سه فاز 3 2900 19-44/5 6-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی پروانه استیل گرانفوس مدل CM 10-4
سه فاز 4 2900 30-60 6-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی پروانه استیل گرانفوس مدل CM 10-5
سه فاز 4 2900 41/5-75 6-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی پروانه استیل گرانفوس مدل CM 10-6
سه فاز 5/5 2900 52-91 6-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی پروانه استیل گرانفوس مدل CM 10-7
سه فاز 7/5 2900 63/5-106 6-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی پروانه استیل گرانفوس مدل CM 10-8
سه فاز 7/5 2900 74-122 6-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود