راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-100/8.5-11BAR
سه فاز 15 2900 60-85 20/5-32 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-150/5.5-6BAR
سه فاز 15 2900 55-60 31-48 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-150/6-8.5BAR
سه فاز 20 2900 60-85 31-48 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتر و پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-150/8.5-11BAR
سه فاز 25 2900 85-110 31-48 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-50/10-11BAR
سه فاز 15 2900 100-110 10-16 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-100/6-8.5BAR
سه فاز 15 2900 60-85 20/5-32 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-50/8-10BAR
سه فاز 15 2900 80-100 10-16 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-50/6-8BAR
سه فاز 10 2900 60-80 10-16 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-25/7-9BAR
سه فاز 7/5 2900 50-70 5-8 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-25/9-11BAR
سه فاز 7/5 2900 50-70 5-8 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-25/5-7BAR
سه فاز 7/5 2900 50-70 5-8 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل HSC150-2000/11-12BAR
سه فاز 300 2900 110-120 408/5-635/5 چدن برنز 8 - 6 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل HSC125-2000/6-7BAR
سه فاز 150 2900 60-70 408/5-635/5 چدن برنز 8 - 6 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل HSC150-2000/7-8BAR
سه فاز 150 2900 70-80 408/5-635/5 چدن برنز 8 - 6 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل HSC150-2000/9-10BAR
سه فاز 200 2900 90-100 408/5-635/5 چدن برنز 8 - 6 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل HSC150-2000/10-11BAR
سه فاز 250 2900 100-110 408/5-635/5 چدن برنز 8 - 6 دانلود