راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-13
سه فاز 1 2900 51-73 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-12
سه فاز 1 2900 45-69 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-11
سه فاز 1 2900 42-61 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-10
سه فاز 1 2900 38-57 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-9
سه فاز 1 2900 34-51 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-8
سه فاز 1 2900 30-46 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-7
سه فاز 0/5 2900 27-40 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-6
سه فاز 0/5 2900 23-34 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-5
سه فاز 0/5 2900 19-29 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-4
سه فاز 0/5 2900 14-22 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-3
سه فاز 0/5 2900 10-19 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-2
سه فاز 0/5 2900 1-13 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-36
سه فاز 3 2900 143-208 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-33
سه فاز 3 2900 128-191 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-30
سه فاز 2 2900 115-170 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-27
سه فاز 2 2900 107-153 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود