راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
BPH 180/340.65T
سه فاز 3/6 سه دور 12/1-17/7 9/6-36 چدن تکنوپلیمر 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
BPH 180/360.80T
سه فاز 3 سه دور 10/1-17/4 7/2-42 چدن تکنوپلیمر 3 - 3 دانلود
BPH 120/360.80T
سه فاز 2/4 سه دور 8/4-11/6 7/2-42 چدن تکنوپلیمر 3 - 3 دانلود
BPH 150/280.50T
سه فاز 2 سه دور 7/5-14/6 4/2-18 چدن تکنوپلیمر 2 - 2 دانلود
BPH 150/340.65T
سه فاز 2/4 سه دور 9/4-15 4/2-36 چدن تکنوپلیمر 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
BPH 150/360.80T
سه فاز 3.8 سه دور 10/3-15/1 7/2-54 چدن تکنوپلیمر 3 - 3 دانلود
BPH 180/280.50T
سه فاز 2/2 سه دور 8/8-17/4 7/2-30 چدن تکنوپلیمر 2 - 2 دانلود
BPH 60/250.40T
سه فاز 0/5 سه دور 3/9-7/4 1/8-9/6 چدن تکنوپلیمر 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
BPH 60/280.50T
سه فاز 0/8 سه دور 4/6-7/8 2/4-18 چدن تکنوپلیمر 2 - 2 دانلود
BPH 120/250.40T
سه فاز 0/7 سه دور 4/7-11 2/4-12 چدن تکنوپلیمر 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
BPH 120/280.50T
سه فاز 1/2 سه دور 5/4-11/3 4/2-24 چدن تکنوپلیمر 2 - 2 دانلود
BPH 60/280.50M
تک فاز 0/8 سه دور 4/6-7/5 1/8-18 چدن تکنوپلیمر 2 - 2 دانلود
BPH 60/340.65M
تک فاز 1 سه دور 2/8-6/8 1/8-30 چدن تکنوپلیمر 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
BPH 120/250.40M
تک فاز 0/7 سه دور 4/3-10/3 1/8-12 چدن تکنوپلیمر 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
BPH 120/280.50M
تک فاز 1/2 سه دور 4/8-10/8 4/2-24 چدن تکنوپلیمر 2 - 2 دانلود
BPH 120/340.65T
سه فاز 1/7 سه دور 5/2-10/75 4/2-36 چدن تکنوپلیمر 2 1/2 - 2 1/2 دانلود