راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
32-200/7.5kw/2pole
سه فاز 10 2900 48-59 8-16 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
32-160/5.5kw/2pole
سه فاز 7/5 2900 27-39 10-28 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
100-160/2.2kw/4pole
سه فاز 3 1450 2/8-5/1 70-160 چدن چدن 5 - 4 دانلود
300-500/315kw/4pole
سه فاز 420 1450 66-81 550-1300 چدن چدن 14 - 12 دانلود
200-40/110kw/4pole
سه فاز 150 1450 30/5-46 400-800 چدن چدن 10 - 8 دانلود
150-400/75kw/4pole
سه فاز 100 1450 22-49/5 100-500 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-317/37kw/4pole
سه فاز 50 1450 19/5-33/5 100-450 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-400/55kw/4pole
سه فاز 75 1450 26/5-40 100-400 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-317/30kw/4pole
سه فاز 40 1450 20-29/5 100-350 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-250/30kw/4pole
سه فاز 40 1450 14/6-21/2 150-450 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-250/22kw/4pole
سه فاز 30 1450 12/2-19/5 150-450 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-200/15kw/4pole
سه فاز 20 1450 7/2-11/3 200-400 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-250/18.5kw/4pole
سه فاز 25 1450 10/4-17/8 150-450 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-50/132kw/4pole
سه فاز 180 1450 57/5-85 150-550 چدن چدن 8 - 6 دانلود
150-200/11kw/4pole
سه فاز 15 1450 5/3-10/6 200-400 چدن چدن 8 - 6 دانلود
200-50/200kw/4pole
سه فاز 272 1450 34-80/3 200-1000 چدن چدن 10 - 8 دانلود