راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
Etabloc G 50-160/55 2
سه فاز 7/5 2900 22-29 22-60 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 40-250/220 2
سه فاز 30 2900 76-94 16-52 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 50-200/110 2
سه فاز 15 2900 33/5-48 24-72 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-200/185 2
سه فاز 25 2900 47-58 24-74 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 40-200/110 2
سه فاز 15 2900 35-59 12-38 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 50-200/150 2
سه فاز 20 2900 40-53 24-74 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 40-250/110 2
سه فاز 15 2900 56-64 16-44 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 50-160/75 2
سه فاز 10 2900 27-34 22-72 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-250/110-2
سه فاز 15 2900 56-61/5 24-42 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-250/150-2
سه فاز 20 2900 55-70 24-58 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-250/300 2
سه فاز 40 2900 57/5-92 24-76 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc-G-65-200/220 2
سه فاز 30 2900 32-54 35-145 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-250/220-2
سه فاز 30 2900 58-84 24-74 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc-G-65-250/370 2
سه فاز 50 2900 47-74 34-136 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-250/185-2
سه فاز 25 2900 56-76 24-68 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc B 50-250/220 2
سه فاز 30 2900 57-85 22-76 چدن برنز 2 1/2 - 2 دانلود