راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
ES 5.6 F
تک فاز 1/5 2900 26-59/5 2/5-7/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 5.4 F
تک فاز 1 2900 19/5-40/5 2/5-7/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 5.5 F
تک فاز 1/2 2900 23-50/5 2/5-7/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 3.6
سه فاز 1 2900 25-66/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 3.7
سه فاز 1/2 2900 29/5-77/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 3.8
سه فاز 1/5 2900 32/5-88 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 3.5
سه فاز 1 2900 21/5-56 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 3.6 F
تک فاز 1 2900 25-66/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 3.7 F
تک فاز 1/2 2900 29/5-77/5 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 3.8 F
تک فاز 1/5 2900 32/5-88 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 3.5 F
تک فاز 1 2900 21/5-56 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
ES 3.5 F
تک فاز 1 2900 21/5-56 0-4/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
DTRT 1000
سه فاز 10 2900 15-54/6 0-21/6 چدن چدن - - 2 1/2 دانلود
DTRT 550
سه فاز 5/5 2900 27/6-38/6 0-18 چدن چدن - - 2 دانلود
DTRT 400
سه فاز 4 2900 21/8-33/5 0-18 چدن چدن - - 2 دانلود
DTRT 750
سه فاز 7/5 2900 11-47/8 0-21/6 چدن چدن - - 2 1/2 دانلود