مانومتر مکش و دهش پمپ

مانومتر مکش و دهش پمپ 

مانومتر یا گیج فشار تجهیزی به منظور بررسی فشار در ورودی و خروجی پمپ می باشد.

مانومتر خط مکش باید دارای شیر قطع کن و مانومتر خط دهش باید به همراه لوپ و شیر قطع کن بوده و در جهت نمایش مناسب به گونه ای نصب شود که برای اپراتور به سادگی قابل رویت باشد.

خط مکش پمپ باید به مانومتر مناسب و ترکیبی (فشار و خلاء) و همچنین در خط دهش پمپ باید به مانومتر مناسب (فشار) تجهیز گردد.

  

مانومتر ترکیبی ( فشار و خلاء ) و مانومتر فشار

When there is a possibility of a suction pressure below 20psi (1.3bar), the suction pressure gauge is required to be a compound gauge capable of registering negative pressures.

زمانیکه احتمال فشار مکش کمتر از 20psi (1.3bar) وجود دارد، گیج فشار مکش باید یک گیج ترکیبی (فشار و خلاء) باشد که قادر به ثبت فشارهای منفی باشد.

This gauge provides the pump operator the ability to monitor the suction pressure to ensure that operating pressures comply with which except when taking suction from a tank does not permit the suction pressure to drop below 0psi (0bar) while the pump is operating at 150 percent of its rated capacity.

این گیج به اپراتور پمپ توانایی نظارت بر فشار مکش را می دهد تا اطمینان حاصل کند که فشارهای عملیاتی مطابق با استاندارد است یا خیر، به جز زمانی که مکش از مخزن ذخیره انجام می شود، اجازه نمی دهد فشار مکش به زیر ( 0bar ) 0psi کاهش یابد، در حالی که پمپ با 150 درصد ظرفیت نامی خود کار می کند.

If a fire pump starts to draw a negative suction pressure, there is a possibility that both the fire pump and the suction piping could cavitate.

اگر در یک پمپ آتش نشانی مکش منفی اتفاق بیفتد، این احتمال وجود دارد که در پمپ آتش نشانی و لوله مکش کاویتاسیون ایجاد شود.

مانومتر باید از نوع روغنی با صفحه‌ی حداقل ۱۰ سانتی متری به منظور نصب روی کلکتور خروجی و صفحه حداقل ۶ سانتی متری به منظور نصب روی دهش پمپ ها بوده و رنج سنجش آن برای نصب در دهش پمپ حداقل دو برابر فشار نامی سیستم باشد.

در ادامه یک مانومتر با صفحه 10 سانتیمتری، از نوع خشک با نوسان بسیار زیاد را مشاهده می کنید که در زمان راه اندازی پمپ، بسیار کار را سخت خواهد کرد.

 

 

 

These gauges should be calibrated each year to maintain accuracy.

این گیج ها باید هر سال کالیبره شوند تا دقت آنها حفظ شود.

The dial shall indicate pressure to at least twice the rated working pressure of the pump but not less than 200psi (13.8bar).

صفحه باید فشار را حداقل دو برابر فشار کاری نامی پمپ، اما کمتر از 200psi (13.8bar) نشان دهد.

If a fire pump starts to draw a negative suction pressure, there is a possibility that both the fire pump and the suction piping could cavitate.

اگر در یک پمپ آتش نشانی مکش منفی اتفاق بیفتد، این احتمال وجود دارد که در پمپ آتش نشانی و لوله مکش کاویتاسیون ایجاد شود.

Many jurisdictions have a 20psi (1.4bar) suction pressure limitation; however, this standard allows the pressure at the fire pump suction flange to drop as low as 0 psi (0 bar) and further to –3psi (–0.2bar) where a suction tank is installed with its base at or above the same elevation as the pump.

بسیاری از مراجع ذی صلاح دارای محدودیت فشار مکش 20psi (1.4bar) هستند. با این حال، این استاندارد اجازه می دهد تا فشار در فلنج مکش پمپ آتش نشانی تا ( 0bar ) 0psi و حتی بیشتر تا 3psi (–0.2bar)- کاهش یابد، جایی که مخزن مکش منفی دارد یا پمپ بالاتر از ارتفاع مخزن نصب شده است.

It is permitted that the suction pressure drop to –3psi (–0.2 bar) for a centrifugal pump that is taking suction from a grade level storage tank where the pump suction elevation is at or below the water level in the water storage tank at the end of the required water flow duration.

فشار مکش برای یک پمپ گریز از مرکز که مکش را از یک مخزن ذخیره با سطح بندی انجام می‌دهد، جایی که ارتفاع مکش پمپ  هم سطح آب یا کمتر از سطح آب است، به مقدار 3psi (–0.2bar)- مجاز است که کاهش یابد.

This negative suction pressure is to allow for the friction loss in the suction piping when the pump is operating at 150 percent capacity.

این فشار مکش منفی برای غلبه بر اصطکاک در لوله کشی مکش، زمانی که پمپ با ظرفیت 150 درصد کار می کند، امکان پذیر است.

This negative pressure allowance is intended to compensate for the friction loss through the suction pipe, fittings, and gate valve.

این مقدار فشار منفی برای جبران اتلاف اصطکاک از طریق لوله مکش، اتصالات و شیر دروازه در نظر گرفته شده است.