الزامات در مکش منفی پمپ (هد منفی Suction Lift)

الزامات در مکش منفی پمپ (هد منفی Suction Lift) 

الزامات و روش نصب پمپ در حالت مکش منفی

 

یکی از مشکلات بزرگ و تاثیرگذار در پمپ ها، اغلب در مکش پمپ اتفاق می افتد. معمولا دو نوع ارتفاع در مکش پمپ خواهیم داشت. در ادامه انواع هد استاتیکی در مکش پمپ و الزامات اجرائی مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

انواع هد استاتیکی مکش پمپ :

1. هد مثبت (Suction head) : در صورتیکه سطح سیال مخزن، بالاتر از خط مرکزی چشمه مکش پمپ باشد.

2. هد منفی (Suction lift) : در صورتیکه سطح سیال مخزن، پایین تر از خط مرکزی چشمه مکش پمپ باشد.

 

با این تفاسیر، طبق نمونه تصویر بالا و با وجود مکش منفی در قسمت ورودی پمپ نیاز به رعایت الزاماتی در مکش پمپ احساس می شود. این الزامات در چندین قسمت مثل: اتصالات، نوع تجهیزات، جانمایی تجهیزات و ... باید رعایت شود تا به شرایط ایده آل برسیم. در ادامه به تمامی شرایط اجرائی خواهیم پرداخت:

1. در تبدیل متقارن (1) امکان حبس هوا وجود دارد، لذا از تبدیل خارج از مرکز که انحراف آن به سمت پایین باشد استفاده می شود.

2. دسته شیر قطع و وصل (2) در حالت عمودی می تواند عامل حبس هوا باشد، بنابراین شیر را به صورتی نصب می کنند که دسته آن به صورت افقی یا به طرف پایین قرار گیرد. (لازم به تذکر است که شیر مسیر مکش هنگام کار پمپ باید کاملا باز باشد).

3. لوله مکش (3) باید دارای شیب صعودی ثابت و همواری در جهت پمپ باشد.

4. فقط باید از زانوها و اتصالات (4) استاندارد استفاده شده و از ایجاد گوشه های تیز در مسیر حرکت سیال اجتناب شود.

5. سوپاپ و صافی ورودی (Foot Valve) (5) باید دست کم 5/0 متر پایین تر از حداقل سطح آب ممکن الوقوع و 5/0 متر بالاتر از کف حوضچه مکش نصب شود تا از ورود هوا و شن و سایر اجسام خارجی به پمپ جلوگیری شود.

6. درپوش 6D محل هواگیری و پرکردن لوله مکش می باشد.

 

 .Sponsored by PERGAS co