شیر اطمینان

شیر اطمینانشیر اطمینان ( Relief Valve ) :

شیر اطمینان به منظور کنترل فشار، زمانی که ظرفیت پمپ آتش نشانی بیش از حد نیاز طراحی شده است در نظر گرفته نشده است در اصل ما اجازه نداریم در صورت انتخاب نادرست پمپ و در صورت وجود طراحی اشتباه، به منظور تخلیه فشار مازاد از شیر اطمینان استفاده کنیم زمانی که محرک دیزل، سریعتر از حد معمول دوران می کند یا زمانی که کنترل کننده سرعت متغیر دچار اختلال می شود و پمپ با سرعت نامی کار کند، فشار را کاهش می دهد.

 

شیر اطمینان