طبق دستورالعمل ساخت بوسترپمپ های اطفا حریق، فرآیند تست بوسترپمپ به چند روش انجام می شود؟

طبق دستورالعمل ساخت بوسترپمپ های اطفا حریق، فرآیند تست بوسترپمپ به چند روش انجام می شود؟فرآیند تست ( طبق دستورالعمل ساخت بوسترپمپ ) :

تست دستی : 

با فشردن کلید تست در تابلو برق مجموعه پمپ، ابتدا شیر برقی باز شده و با ایجاد افت فشار، پمپ اول فعال می گردد و همزمان با فعال سازی شیر برقی، پمپ دوم و پمپ جوکی توسط رله K5 از مدار خارج می گردند.

پس از فعال شدن پمپ اول، شیر برقی بسته شده و پمپ اول پس از مدت 10 دقیقه کارکرد توسط تایمر T3 خاموش می گردد.

با توجه به اینکه تایمر PLC بروی 11 دقیقه تنظیم شده است رله K5 پس از یک دقیقه غیرفعال شده و سپس با باز شدن مجدد شیر برقی سناریو فوق توسط رله K4 و تایمر T1 اجرا می گردد.

تست اتوماتیک :

روند فوق الذکر باید حداقل یک بار در ماه توسط PLC به صورت اتوماتیک، در روز و ساعت از پیش تعیین شده انجام پذیرد.