ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سال 1399


تغییرات و ویرایش ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سال 1399 در قسمت های مختلف با تغییراتی عمده و اساسی در اختیار عموم قرار گرفته است. این تغییرات بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سال 1399

مقدمه :

 تغییرات و ویرایش ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سال 1399 در قسمت های مختلف با تغییراتی عمده و اساسی در اختیار عموم قرار گرفته است. این تغییرات بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و با توجه بر شرایط کشور بررسی و ارائه شده است. از این رو الزام عمل به این اصلاحیه در دستور کار مشاورین محترم آتش نشانی و حوزه ایمنی قرار گرفته است.

از جمله تغییرات در اصلاحیه ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • تغییر در مفهوم و تعریف تجهیزات فهرست شده
 • الزامات سیستم های اطفای حریق تصرفات سه گانه، مربوط به تجهیزات سر خط
 • الزامات سیستم های اطفای حریق تصرفات سه گانه، مربوط به بوسترپمپ های آتش نشانی در کلاس S2، S1 و S3
 • خاموش کننده ها
 • شبکه های بارنده - اسپرینکلر ( Sprinkler )
 • دسته بندی ساختمان ها و سیستم ها ( جهت طراحی سیستم اسپرینکلر )
 • طراحی سیستم های اسپرینکلر
 • متعلقات ابتدای رایزر
 • تغییرات در کلاس بندی سیستم لوله ایستاده
 • تغغیرات اساسی در رابطه با ساخت بوسترپمپ های آتش نشانی در کلاس های S1 و S2 مربوط به پیشنویس دستورالعمل ساخت بوسترپمپ های آتش نشانی در کلاس های S1 و S2
 • سایزینگ کلکتورها
 • تابلوفرمان بوسترپمپ های آتش نشانی طبق دستورالعمل ساخت بوسترپمپ های آتش نشانی در کلاس های S1 و S2
 • ظرفیت مخزن ذخیره آب آتش نشانی برای ساختمان های گروه S2، S1 و S3

به منظور دریافت متن ویرایش ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سال 1399 کلیک کنید.