دستورالعمل ساخت مجموعه پمپ های آتش نشانی در کلاس های S1 و S2


این پیش‌نویس شامل الزامات مکانیکال مجموعه پمپ، الزامات الکتریکال مجموعه پمپ، الزامات مربوط به نحوه راه‌اندازی پمپ‌ها در شرایط حریق و خودسرویس به همراه 4 پیوست می‌باشد. دستورالعمل ساخت مجموعه پمپ های آتش نشانی در کلاس های S1 و S2

به منظور دریافت متن پیش‌نویس کلیک کنید.

دستورالعمل ساخت مجوعه پمپ‌های آتش‌نشانی در کلاس‌های S1 و S2