دبی سنج

دبی سنجدبی سنج ( Flowmeter ) :

استفاده از دبی سنج یکی از روش های اندازه گیری دبی پمپ آتش نشانی می باشد.

اگر دبی سنج در مسیری به صورت لوپ بسته به مکش پمپ باز گردد صرفا عملکرد پمپ (اما نه عملکرد تامین آب مخزن ذخیره) را می توان بدون تخلیه آب آزمایش کرد دبی سنج باید طبق توصیه های سازنده نصب شود همچنین از دو شیر قطع کن به منظور امکان دمونتاژ دبی سنج و کنترل میزان جریان در طول روش تست عملکرد، برای دستیابی به جریان نامی 100 و 150 درصد استفاده می شود.

 

flowmeter

 

flowmeter