دستورالعمل ساخت بوسترپمپ آتش نشانی در تصرف های S1 - S2 - S3

دستورالعمل ساخت بوسترپمپ آتش نشانی در تصرف های S1 - S2 - S3آیین نامه مجموعه پمپ های آتش نشانی


ساختمان های گروه تصرف S1 و S2 می توانند به صورت اختیاری در راستای افزایش ضریب ایمنی عملکرد مجموعه پمپ ها از مفاد این آیین نامه بهره مند گردند.
در خصوص ساختمان های گروه تصرف S3 مجموعه کامل پمپ باید فهرست شده باشد و از یکی از نهادهای ذی صلاح داخلی یا بین المللی دارای تاییدیه باشد.
استثناً تا اطلاع ثانوی در راستای حمایت از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی به کارگیری پمپ های ساخته شده بر اساس این دستورالعمل صرفا برای ساختمان های اداری و مسکونی گروه تصرف S3 با مشخصات زیر بلامانع می باشد.
1. ساختمان فاقد هرگونه کاربری دیگر به جزء مسکونی و اداری باشد.
2. ارتفاع ساختمان تراز) کف آخرین طبقه نسبت به معبر دسترسی) کمتر از 45 متر باشد. فاصله ایستگاه پمپاژ تا بالاترین خروجی کمتر از 50 متر باشد.
لازم به توضیح است که سازمان آتش نشانی توصیه اکید می نماید به منظور دستیابی به ضریب ایمنی بالاتر، تمامی ساختمان های گروه S3 حتی در صورت احراز شرایط فوق نیز از مجموعه پمپ های آتش نشانی فهرست شده استفاده نماید.

 

به منظور دانلود آیین نامه مجموعه پمپ های آتش نشانی بر روی لینک کلیک کنید