شیر برقی و وظیفه آن در بوسترپمپ آتش نشانی طبق ضوابط آتش نشانی

شیر برقی و وظیفه آن در بوسترپمپ آتش نشانی طبق ضوابط آتش نشانیبا توجه به تصویر و چهارگزینه ای که مطرح کردیم، ازتون خواستیم نام و وظیفه تجهیز مشخص شده در بوسترست اطفاء حریق رو انتخاب کنید.

 

شیر برقی

 

سیستم خودسرویس باید توسط شیر تخلیه برقی (شیر سولونوئید) فعال شود، به نحوی که ابتدا فشار کلکتور خروجی کاهش یافته و سپس به دلیل افت فشار حاصله، پمپ‌ها توسط فرمان پرشر سوئیچ‌ها راه اندازی گردند. در شکل محل جانمایی شیر برقی، نمایش داده شده است. لازم به ذکر است با توجه به حساسیت شیر تخلیه برقی ، استفاده از صافی الزامی است.

 

شماتیک 

 

سیستم خود سرویس باید در بازه های زمانی از پیش مشخص شده قابل تنظیم (حداقل یک مرتبه در ماه)، مجموعه پمپ را تست نماید. سناریوی خود سرویس در کنترلر باید طوری طراحی شده باشد که به طور خودکار موتور را روشن و کارکرد آنرا مدیریت نموده و به موقع آنرا خاموش نماید.

 

نصب شیر برقی

 

طراحی مدارهای فرمان باید به نحوی باشد که در حالت فعال شدن مکانیزم خودسرویس، یک چراغ نمایشگر روی تابلوفرمان روشن شده و فعال شدن خودسرویس را اعلان نماید. راه اندازی خودسرویس نباید منجر به هشدار اعلان حریق و فعال شدن آژیر تابلوفرمان شود.

 

تابلو فرمان

 

 

فرآیند تست :

1. تست دستی : با فشردن کلید تست در تابلو برق مجموعه پمپ، ابتدا شیر برقی باز شده و با ایجاد افت فشار، پمپ اول فعال می گردد و همزمان با فعال سازی شیر برقی پمپ دوم و پمپ جوکی توسط رله K5 از مدار خارج می گردند. پس از فعال شدن پمپ اول، شیر برقی بسته شده و پمپ اول پس از مدت ۱۰ دقیقه کار کرد توسط تایمر 13 خاموش می گردد. با توجه به اینکه تایمر PLC بروی ۱۱ دقیقه تنظیم شده است رله K5 پس از یک دقیقه غیرفعال شده و سپس با باز شدن مجدد شیر برقی سناریو فوق توسط رله K4  و تایمر T1 اجرا می گردد.

2. تست اتوماتیک : روند فوق الذکر باید حداقل یک بار در ماه توسط  PLC به صورت اتوماتیک، در روز و ساعت از پیش تعیین شده انجام پذیرد.

ارتباط سیستم اعلام حریق و تابلو مجموعه پمپ :

حالت حریق : ارتباط تابلو اعلام حریق با تابلو مجموعه پمپ بصورت  Fail-Safe بوده و در صورت ارسال سیگنال حریق از تابلوی اعلام حریق، سیستم خودسرویس از مدار خارج گردیده و پمپ ها در حالت آماده به کار جهت شرایط حريق قرار می گیرند.

حالت خطا : ارتباط تابلو اعلام حریق با تابلو مجموعه پمپ بصورت Fail-Safe بوده و در صورت بروز خطا سیگنالی مبنی بر وجود خطا در سیستم مجموعه پمپ به تابلو اعلام حریق ارسال میگردد.

خطای عملکرد شیر برقی :

1. عدم فعال شدن شیر برقی : در صورتی که به هر دلیلی شیر برقی فعال نگردد، با توجه به عدم تخلیه آب و عدم فعال شدن پمپ، پس از مدت زمان ۱۵ ثانیه خطا به سیستم اعلام حریق ارسال شده و آژیر بادی فعال می‌گردد.

2. عدم بسته شدن شیر برقی : در صورتی که به هر دلیلی شیر برقی بسته نگردد، به دلیل وجود مصرف و عدم خاموش شدن پمپ مورد نظر به دلیل افت فشار در سیستم، پس از مدت زمان ۱۵ ثانیه پیام خطا به سیستم اعلام حریق ارسال شده و آژیر بادی فعال می گردد.

3. عدم ارسال فرمان قطع : در صورتی که به هر دلیلی پس از مدت زمان ۱۵ ثانیه بعد از فعال شدن پمپ در فرآیند خودسرویس، فرمان تامین فشار از طریق پرشر سوئیچ به سیستم ارسال نگردد، پیام خطا به سیستم اعلام حریق ارسال شده و آژیر بادی فعال می گردد.

 

تابلو فرمان

 

خطای کنترل فاز :

در صورتیکه در زمان خودسرویس کنترل فاز عمل کند، پیام خطا به سیستم اعلام حریق ارسال شده و آژیر بادی فعال می گردد و پس از خاموش شدن پمپ سیستم خودسرویس از مدار خارج می شود.

عدم عملکرد پمپ ها :

در صورتی که پمپ به هر دلیلی فعال نگردد به عنوان مثال اشکال در مدار قدرت، فرمان یا گریپاژ پمپ، پس از ۱۵ ثانیه با توجه به عدم تامین فشار، پیام خطا به سیستم اعلام حریق ارسال شده و آژیر بادی فعال می گردد.

قطع برق تابلو :

در صورتی که برق تابلو به هر دلیل قطع گردد، پیام خطا به سیستم اعلام حریق ارسال می گردد.

کلید تست چراغ :

با فشردن این کلید تمامی چراغ های تابلو تست می گردند.

لازم به تذکر است در حین فرآیند تست، در صورت ارسال سیگنال حریق از سوی تابلو اعلام حریق، فرآیند تست متوقف گردد و مجموعه پمپ در حالت آماده به کار قرار گیرند.

 

کنترل فاز