پمپی که با موتور الکتریکی و یا محرک دیزلی به صورت مجزا کوپل شده است باید به وسیله یک ... یا ... به هم متصل شوند

پمپی که با موتور الکتریکی و یا محرک دیزلی به صورت مجزا کوپل شده است باید به وسیله یک ... یا ... به هم متصل شوندسوال : 

پمپی که با موتور الکتریکی و یا محرک دیزلی به صورت مجزا کوپل شده است باید به وسیله یک ... یا ... به هم متصل شوند

  1. کوپلینگ انعطاف پذیر
  2. شفت انعطاف پذیر
  3. کوپلینگ صلب
  4. گزینه 1 و 2

 

  • 6.5.1.1 Separately coupled–type pumps with electric motor or diesel engine drivers shall be connected by a flexible coupling or flexible connecting shaft.
  • پمپ هایی با موتور الکتریکی و یا محرک های دیزلی که به صورت مجزا کوپله شده اند، باید به وسیله یک کوپلینگ انعطاف پذیر یا شفت با اتصال انعطاف پذیر به هم متصل شوند.

 

کوپلینگ 1

 

کوپلینگ

 

  • 6.5.1.2* Flexible couplings and flexible connecting shafts shall be listed for fire pump service and installed in accordance with the listing.
  • کوپلینگ انعطاف پذیر و شفت با اتصال انعطاف پذیر برای خدمات آتش نشانی، باید ثبت شده و مطابق با فهرست تجهیزات مجاز نصب شوند.

 

کوپلینگ انعطاف پذیر

 

 

با توجه به توضیحات، پاسخ صحیح گزینه 4 می باشد