پروژه کارخانه هنکل آلمان

کارفرما : شرکت هنکل - سال انجام : 1395