سیمان خمسه زنجان

کارفرما : سیمان خمسه زنجان - سال انجام : 1394

موقعیت :

زنجان

کاربری :

کارخانه تولید سیمان