استاندارد NFPA 25

استاندارد NFPA 25استاندارد NFPA 25- 2020

استاندارد NFPA 25 به منظور بازرسی، بازرسی و نگهداری سیستم‌های اطفاء حریق آبی تدوین شده است.

این نسخه از NFPA 25 به عنوان استاندارد ملی آمریکا در 25 آگوست 2019 تأیید شد.

 

منشاء و توسعه NFPA 25  :

اولین نسخه NFPA 25 که در سال 1992 منتشر شد، مجموعه ای از مقررات بازرسی، آزمایش و نگهداری بود که به اطمینان از عملکرد موفقیت آمیز سیستم های اطفاء حریق بر پایه آب کمک کرد. به عنوان مکمل اسناد موجود مانند  NFPA 13A، توصیه شده برای بازرسی، آزمایش و نگهداری سیستم‌های اسپرینکلر و  NFPA 14A، توصیه‌ شده برای بازرسی، آزمایش و نگهداری سیستم‌های  لوله ایستاده توسعه داده شد، که با موفقیت به مقامات دارای صلاحیت قضایی و صاحبان املاک با بازرسی های معمول از سیستم های اسپرینکلر و لوله های ایستاده کمک کرد. این اسناد از آن زمان از سیستم استانداردهای  NFPA خارج شده اند. NFPA25 به سند اصلی حاکم بر سیستم های اسپرینکلر و همچنین سیستم های مرتبط، از جمله لوله کشی زیرزمینی، پمپ های آتش نشانی، مخازن ذخیره سازی، سیستم های اسپری آب و سیستم های اسپرینکلر فوم - آب تبدیل شد.

این سند دستورالعمل نحوه انجام فعالیت های بازرسی، آزمایش و نگهداری را ارائه می دهد. همچنین مشخص می‌کند که چند وقت یک‌بار چنین فعالیت‌هایی باید مورد بررسی قرار گیرد. الزامات برای روش های نقص، فرآیندهای اطلاع رسانی و بازیابی سیستم ارائه شده است. این نوع اطلاعات که در برنامه تعمیر و نگهداری ساختمان گنجانده می شود، تجربه مطلوب نشان داده شده در تمام سیستم های اطفاء حریق آبی را افزایش می دهد.

نسخه 1995 چندین پیشرفت را به همراه داشت که تجربه اولیه را با استاندارد منعکس می کرد. فصل جدیدی اضافه شد که به انسدادهای لوله و همچنین اقدامات اصلاحی مناسب پرداخت.

نسخه 1998 الزامات و فرکانس‌های آزمایش را اصلاح کرد و راهنمایی‌های اضافی برای برنامه‌های نقص از پیش برنامه‌ریزی‌شده ارائه کرد. دامنه سند گسترش یافته و شامل سیستم های دریایی می شود.

نسخه 2002 به اصلاح فرکانس های آزمایش برای دستگاه های جریان آب و ارزیابی داده های آزمایش سالانه پمپ آتش نشانی ادامه داد. این نسخه همچنین حاوی اطلاعات اضافی در مورد ارزیابی و روش‌های آزمایش خوردگی تحت تأثیر میکروبیولوژیکی (MIC) بود.

در نسخه 2008، بخشی که اجازه تست مبتنی بر عملکرد را می دهد، اضافه شد که راهنمایی در مورد ابزارهای جایگزین برای تعیین فرکانس های تست بر اساس نرخ خرابی سیستم / جزء ارائه می دهد. جداول تست جایگزینی قطعات در این نسخه برای ارائه راهنمایی برای تست های مناسبی که باید پس از تعویض اجزای سیستم انجام شوند، معرفی شدند. الزامات بازرسی، آزمایش و نگهداری سیستم‌های Water Mist واترمیست از NFPA 750، استاندارد سیستم‌های اطفاء حریق واترمیست استخراج شد و در فصل جدیدی قرار گرفت. این اقدام الزامات بازرسی، آزمایش و نگهداری را برای همه سیستم‌های اطفاء حریق آبی در یک سند ادغام کرد.

نسخه 2011 فرکانس های آزمایش را بر اساس پایگاه داده رو به رشد سوابق بازرسی، آزمایش و نگهداری به روز کرد. در دو پیوست جدید، اطلاعاتی برای طبقه بندی ارائه شد.

تعمیرات مورد نیاز و ارزیابی خطر. نسخه 2011 همچنین تعاریف جدیدی اضافه کرد که کمبود را برای تعیین اولویت تعمیر متمایز می کند.

 نسخه 2014 از NFPA 25 تغییرات قابل توجهی داشت که بسیاری از آنها مربوط به فصل پمپ های آتش نشانی بودند. الزامات تست عملیاتی برای در نظر گرفتن یک تست هفتگی پایه برای همه پمپ‌ها، با یک سری استثنائات که امکان فرکانس آزمایش تغییر یافته را می‌دهد، بازنویسی شد. روش جدیدی برای رسیدگی به تایید ثبت فشار و تست کیفیت سوخت جدید برای پمپ های دیزلی اضافه شد.

تعاریف برای فرکانس های مختلف وظایف بازرسی، آزمایش و نگهداری اضافه شد تا "پنجره ای" برای تکمیل وظایف ایجاد شود. مفهوم بازرسی داخلی به مفهوم ارزیابی داخلی اصلاح شد، که در آن یک فرکانس ارزیابی مبتنی بر عملکرد به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. دامنه کمیته فنی بازرسی، آزمایش و سیستم های آبی برای رسیدگی به سیستم های Water Mist واترمیست به طور خاص به روز شد. سیستم Water Mist واترمیست به گونه‌ای اصلاح شد که برچسب‌های موجود در NFPA 750 حذف شدند زیرا مواد موجود در فصل مربوطه اکنون در استاندارد NFPA25 است.  

فصل جدیدی برای پرداختن به NFPA 13D ، استاندارد نصب سیستم‌های اسپرینکلر در خانه‌های با یک و دو خانواده و خانه‌های تولیدی، سیستم‌هایی که خارج از خانه‌های با یک و دو خانواده نصب می‌شوند، اضافه شد. الزامات برای بازرسی سیستم های ضد یخ به روز شد تا شامل آخرین اطلاعات از آزمایش بنیاد تحقیقات حفاظت از آتش بر روی اسپری استاندارد باشد. جدولی که نمونه‌هایی از طبقه‌بندی کمبودها و آسیب‌ها را ارائه می‌دهد از پیوست E به پیوست A منتقل شد.

برای نسخه 2017، اصطلاحات پمپ آتش نشانی جدیدی برای همسویی با NFPA 20، استاندارد برای نصب پمپ های ثابت برای اطفاء حریق تعریف شد. معیارهایی به فصل 4 در مورد بازرسی و آزمایش خودکار اضافه شد. الزامات جایگزینی اسپرینکلر خانگی برای رسیدگی به اسپرینکلرهایی که دیگر در دسترس نیستند اضافه شد. جداول ITM در سرتاسر فصل ها به روز شد و الزامات جدید تست بدون جریان برای پمپ های آتش نشانی اضافه شد. فصل 13 الزامات جدیدی را برای بازرسی، آزمایش و نگهداری دستگاه های هشدار جریان آب اضافه کرد. جداسازی و اضافه کردن الزامات جدید برای بازرسی، آزمایش و نگهداری دریچه های پیشگیرانه و سیل. و معیارهای اضافه شده برای کمپرسورهای هوا. از این نسخه، شامل تمام معیارهای فشارسنج عمومی است. علاوه بر این، دو پیوست جدید اضافه شد: یکی در مورد اتصال و جمع آوری داده ها و دیگری در مورد برنامه های برچسب گذاری با کد رنگی.

در نسخه 2020 اصطلاح اسپرینکلر برقی که یک فناوری جدید است تعریف شده و الزامات بازرسی، تست و نگهداری اضافه شده است. الزامات مربوط به اسپرینکلرهای آدرس پذیر شده به فصل 4 اضافه شده است و بخشی در مورد هیدرانت خشک به فصل 7 اضافه شده است. فصل 8، به دلایل ایمنی، توضیح می دهد که کنترل‌کننده‌های پمپ پرانرژی نباید باز شوند و مفهوم سوئیچ جداکننده در یک محفظه جداگانه را به عنوان بخشی از کنترل‌کننده پمپ معرفی می‌کند. تست جریان سالانه پمپ آتش نشانی و الزامات ارزیابی آزمایش تجدید نظر شده است. چندین الزامات جدید در مورد سیستم های Water Mist واترمیست به فصل 12 اضافه شده است.

سر فصل های استاندارد NFPA 25 به شرح زیر است :

فصل 1 : مدیریت

فصل 2 : انتشارات مرجع                                                                                  

فصل 3 : تعاریف                                                                                       

فصل 4 : الزامات کلی                                                                   

فصل 5 : سیستم های اسپرینکلر      

فصل 6 : سیستم ایستاده و شلنگ

فصل 7 : شبکه خصوصی آتش نشانی

فصل 8 : پمپ های آتش نشانی

فصل 9 : مخازن ذخیره آب

فصل 10 : سیستم های ثابت پاشش آب         

فصل 11 : سیستم های آب پاش فوم

فصل 12 : سیستم واترمیس

فصل 13 : اجزاء و شیرهای مشترک

فصل 14 : بررسی انسداد وضعیت لوله کشی داخلی

فصل 15 : آسیب ها

فصل 16 : الزامات ویژه از دیگر اسناد NFPA

پیوست A : شرح مواد                                                                                                                                              

پیوست Bفرم ها و گزارش ها برای بازرسی، آزمایش و نگهداری                                                                                                                

پیوست C : دلایل احتمالی مشکلات پمپ                                                                                                         

پیوست Dبررسی انسداد                                                                           

پیوست E : فرم ارزیابی خطرات

پیوست F : اتصال و جمع آوری داده ها

پیوست G : برنامه برچسب گذاری با کد رنگی

پیوست H : منابع اطلاعاتی

     

 برای دانلود استاندارد NFPA 25 بر روی لینک کلیک کنید.