هدف از پیش‌ نویس دستور العمل ساخت بوستر پمپ آتش‌ نشانی

هدف از پیش‌ نویس دستور العمل ساخت بوستر پمپ آتش‌ نشانیاهمیت پمپ آتش نشانی استاندارد :

مجموعه پمپ آتش‌ نشانی، به عنوان قلب تپنده سیستم اطفاء حریق ساختمان، نقش حائز اهمیتی در عملکرد صحیح سیستم دارد. هر گونه نقص در عملکرد این وسیله می تواند منجر به کاهش کارایی سیستم اطفاء حریق ساختمان و خسارات جانی و مالی غیر قابل جبران گردد. از این جهت، استفاده از مجموعه پمپ آتش‌نشانی داراي استاندارد معتبر، بسیار مهم است. این پیش‌ نویس مربوط به تهیه پمپ‌ های مخصوص آتش‌ نشانی می باشد که شامل بخش‌ های مکانیکال و الکتریکال برای مجموعه پمپ‌ ها است و سعی گردیده است تا در حد امکان ضریب ایمنی عملکردی این پمپ‌ ها با تدابیر در نظر گرفته شده افزایش پیدا کند.
 
 هدف :

الزامات این آیین‌ نامه مربوط به پمپ‌ هاي آتش‌ نشانی سانتریفیوژ جهت استفاده در سیستم‌ هاي حفاظت از حریق آبی است. هدف اصلی، تولید بوستر پمپ استاندارد و با کیفیت و با عملکرد صحیح در زمان وقوع حریق می‌باشد. نحوه طراحی، انتخاب، نصب و استفاده از پمپ‌هاي مورد اشاره در این آیین‌ نامه، باید بر اساس الزامات مندرج در ویرایش سال 1399 ضوابط اطفاء حریق سازمان آتش‌نشانی تهران باشد. در ادامه پست‌ های بعدی به موارد مهم این پیش‌نویس خواهیم پرداخت.