استاندارد NFPA 25

استاندارد NFPA 25استاندارد NFPA 25- 2020

 

سر فصل های استاندارد NFPA 25 به شرح زیر است :

فصل 1 : مدیریت

فصل 2 : انتشارات مرجع                                                                                  

فصل 3 : تعاریف                                                                                       

فصل 4 : الزامات کلی                                                                   

فصل 5 : سیستم های اسپرینکلر      

فصل 6 : سیستم ایستاده و شلنگ

فصل 7 : شبکه خصوصی آتش نشانی

فصل 8 : پمپ های آتش نشانی

فصل 9 : مخازن ذخیره آب

فصل 10 : سیستم های ثابت پاشش آب         

فصل 11 : سیستم های آب پاش فوم

فصل 12 : سیستم واترمیس

فصل 13 : اجزاء و شیرهای مشترک

فصل 14 : بررسی انسداد وضعیت لوله کشی داخلی

فصل 15 : آسیب ها

فصل 16 : الزامات ویژه از دیگر اسناد NFPA

پیوست A : شرح مواد                                                                                                                                              

پیوست Bفرم ها و گزارش ها برای بازرسی، آزمایش و نگهداری                                                                                                                

پیوست C : دلایل احتمالی مشکلات پمپ                                                                                                         

پیوست Dبررسی انسداد                                                                           

پیوست E : فرم ارزیابی خطرات

پیوست F : اتصال و جمع آوری داده ها

پیوست G : برنامه برچسب گذاری با کد رنگی

پیوست H : منابع اطلاعاتی

     

 برای دانلود استاندارد NFPA 25 بر روی لینک کلیک کنید.