استاندارد NFPA 20

استاندارد NFPA 20استاندارد NFPA 20 - 2022

nfpa 20-2022

سر فصل های استاندارد NFPA 20 به شرح زیر است :

فصل 1 : مدیریت

فصل 2 : انتشارات مرجع                                                                                  

فصل 3 : تعاریف                                                                                       

فصل 4 : الزامات کلی                                                                   

فصل 5 : پمپ های اطفاء حریق برای ساختمان های مرتفع               

فصل 6 : پمپ های گریز از مرکز                               

فصل 7 : پمپ های توربینی از نوع شفت عمودی                             

فصل 8 : پمپ های جابجایی مثبت                           

فصل 9 : محرک های الکتریکی برای پمپ ها                            

فصل 10 : تابلوفرمان محرک و تجهیزات جانبی الکتریکی                                

فصل 11 : محرک موتور دیزلی 

فصل 12 : تابلوفرمان محرک موتور                                        

فصل 13 : محرک توربین بخار                                       

فصل 14 : آزمون پذیرش، عملکرد و تعمیر و نگهداری                                       

پیوست A : شرح مواد                                                                                                                                              

پیوست B : دلایل احتمالی مشکلات پمپ                                                                                                                

پیوست C : اتصال پمپ خانه اطفاء حریق                                                                                                                 

پیوست D : ماده استخراج شده توسط NFPA 70 ، ماده 695                                                                                

پیوست E : منابع اطلاعات    

     

 برای دانلود استاندارد NFPA 20 بر روی لینک کلیک کنید.