در صورت وجود زانویی در مکش پمپ، آیا طبق استاندارد NFPA 20 نصب زانو با شعاع بلند در مکش پمپ الزامیست ؟

در صورت وجود زانویی در مکش پمپ، آیا طبق استاندارد NFPA 20 نصب زانو با شعاع بلند در مکش پمپ الزامیست ؟سوال : در صورت وجود زانویی در مکش پمپ، آیا طبق استاندارد NFPA 20 نصب زانو با شعاع بلند در مکش پمپ الزامیست ؟

1. بله

2. خیر

3. به ظرفیت آبدهی پمپ بستگی دارد

4. به سایز مکش پمپ بستگی دارد

 

فاصله مجاز نصب اتصالات در مکش پمپ :

با در نظر گرفتن شرایط مکانیکی توصیه شده در استاندارد در مکش پمپ‌ها، شرایط حرکت آرام سیال را در ورودی پمپ به منظور دسترسی به جریان مطلوب بررسی می‌کنیم .

لایه مرزي ( Boundary layer ) :

در جریان حول یک جسم، حتی اگر لزجت کم باشد، ناحیه باریکی پیرامون جسم بوجود می‌آید که در آن ناحیه بواسطه چسبندگی سیال به مرز جسم است، تنش برشی حائز اهمیت می‌باشد. این ناحیه لایه مرزي نامیده می‌شود.

 

فاصله مجاز نصب اتصالات در مکش پمپ :

 : ( Laminar flow ) جریان آرام
.جریانی است که در آن لایه‌هاي سیال با الگویی منظم بر روي یکدیگر حرکت می‌کنند

: ( Turbulent flow ) جریان آشفته
.در این جریان نوسانات نامنظم در جریان توسعه می‌یابند و به مرور زمان جریان به حالت آشفتگی در‌می‌آید

جریان آرام و آشفته

در اعداد رینولدز کمتر از 2300 جریانی آرام خواهیم داشت.

در اعداد رینولدز بیشتر از 2300 جریانی مغشوش را تجربه خواهیم داشت.

 

نصب زانویی در مکش پمپ :

پمپ‌های گریز از مرکز به جریان ورودی توسعه یافته نیاز دارند. برای داشتن یک الگوی جریان خوب در مکش پمپ، دستورالعمل سازنده پمپ طول 10 برابر قطر لوله در ورودی پمپ را توصیه می‌کنند. متأسفانه، طراحان باید با محدودیت‌های چیدمان فضا و تجهیزات مقابله کنند و همیشه نمی‌توانند از این توصیه پیروی کنند. در عوض، استفاده از زانویی که به مکش پمپ متصل است، رایج است که یک الگو با جریان متلاطم ایجاد می‌کند. این جریان می‌تواند باعث ایجاد کاویتاسیون، لرزش بیش از حد و یا عملکرد ضعیف پمپ شود. در نتیجه می‌تواند خرابی زودرس یاتاقان، سیل مکانیکی یا پروانه، هزینه‌های نگهداری بالا و مصرف برق بالا را در بر داشته باشد. علاوه بر این، پمپ‌های امروزی مانند گذشته در برابر شرایط ورودی غیر طراحی مقاوم نیستند. سرعت جریان و سرعت پروانه افزایش یافته است. در نتیجه پمپ به شرایط ورودی حساس‌تر است.

  • پس باید به دنبال رفع این مشکل بود.

 

فاصله مجاز لوله و نصب اتصالات در مکش پمپ :

در نتیجه، به منظور حفظ جریانی آرام، فاصله مجاز نصب زانو در مکش پمپ را مورد بررسی قرار خواهیم داد :

در صورتیکه لوله مکش در حالت نصب افقی و موازی با شفت پمپ، با استفاده از زانویی به پمپ وارد شود.

در این حالت، به دلیل تغییر مسیر ناگهانی آب در صفحه افقی، نمی‌توان زانویی را در فاصله‌ای کمتر از 10 برابر قطر لوله از مکش پمپ نصب کرد .

نصب اتصالات در مکش به صورت اشتباه           

زانویی در مکش

 

نصب زانویی در مکش پمپ :

سوال : آیا NFPA 20 نصب زانویی با شعاع بلند در مکش پمپ را الزام کرده است ؟

 

خیر، استفاده از زانویی با شعاع بلند توسط NFPA 20 الزام نشده است.

زانوییطریقه صحیح زانویی در مکش

 

و از آنجاییکه زانویی عمود بر محور پمپ، شرایط جریان متلاطم ایجاد نمی‌کند، اما ممکن است باعث نامتعادل شدن جریان آب شود.

در نتیجه، برای به حداقل رساندن بی نظمی آب، زانو از نوع شعاع بلند توصیه می شود ( اما الزام نیست ).