هدف از استاندارد NFPA20 چیست ؟

هدف از استاندارد NFPA20 چیست ؟استاندارد NFPA 20 الزامی برای نصب پمپ آتش‌ نشانی ندارد، بلکه یک استاندارد نصب پمپ های آتش نشانی ثابت است. تصمیم برای استفاده از پمپ آتش نشانی به عنوان روشی برای تأمین تقاضای آب سیستم اطفاء حریق، بخشی از روند طراحی سیستم اطفاء حریق است.

در صورت نیاز، هدف از استاندارد NFPA 20، نحوه نصب صحیح پمپ آتش نشانی است و اینکه کدام یک از تجهیزات برای استفاده در نصب پمپ آتش ‌نشانی قابل قبول است را مشخص می ‌کند.

به عبارت دیگر، NFPA 20 نحوه تنظیم و نصب صحیح پمپ آتش نشانی و تجهیزات پشتیبانی آن را نشان می دهد.