شیرآلات بوستر پمپ آتش نشانی - شیر یکطرفه ( Check Valve )

شیرآلات بوستر پمپ آتش نشانی - شیر یکطرفه ( Check Valve )مقدمه :

پکیج بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی از شیرآلات مختلف تشکیل شده است. یکی از قسمت ‌های دارای اهمیت شیرآلات بوستر پمپ آتش نشانی، اتصالات مربوط هستند که بر اساس کلاس ‌بندی تصرف و در نتیجه کلاس بوستر پمپ انتخاب می‌ شوند. این کلاس ‌بندی شامل تجهیزات فهرست شده یا UL Listed و استاندار می شود.

از شیر یکطرفه به منظور جلوگیری از برگشت جریان در مکش و دهش پمپ‌ ها استفاده می‌شود. شیر یکطرفه نسبت به سیال مورد نظر و سایز لوله کشی انتخاب می شود و با توجه به کاربری و حساسیت سیستم در انواع مختلف تولید و عرضه می‌شود.

بر اساس تعریف استاندارد NFPA20 از شیر یکطرفه برای بوستر پمپ های آتش نشانی خواهیم داشت :

4.17.7* A listed check valve or backflow preventer shall be installed in the pump discharge assembly

یک شیر یکطرفه مجاز (فهرست شده) و یا تجهیزات جلوگیری کننده از برگشت جریان در دهش پمپ باید نصب گردد.

 
انواع شیر یکطرفه
 

کاربرد شیر های یکطرفه می‌تواند در مکش و دهش سیستم های پمپاژ باشد.

نصب شیر یکطرفه در مکش پمپ :

  1. به منظور جلوگیری از ورود هوا به مکش پمپ ( که در صورت ورود هوا پدیده کاویتاسیون و عدم مکش سیال و در نتیجه عدم تولید هد را خواهیم داشت ). در اصل تجهیزی با نام Foot Valve ( شیر مکش ) استفاده می کنیم که وظیفه صافی را هم بر عهده دارد.

شماتیک شیر یکطرفه سوپاپ دار با صافی

2. به منظور عدم برگشت آب به مخزن ذخیره :

backflow preventerنصب شیر یکطرفه در دهش پمپ :

  1. به منظور جلوگیری از برگشت جریان خروجی به سمت پمپ و در نتیجه برگشت جریان به مخزن ذخیره ( که در صورت وجود مخزن مشترک سیستم آبرسانی و آتش نشانی این موضوع بسیار مورد توجه خواهد گرفت ).
  2. به منظور جلوگیری از برگشت جریان خروجی با حجم و وزن موجود در ستون لوله و جلوگیری از اعمال فشار بر روی پروانه و شفت پمپ.

شیر یکطرفه

 طبق هندبوک استاندارد NFPA20 مربوط به بوستر پمپ های آتش نشانی خواهیم داشت :

The check valve in the discharge piping restricts the pressure downstream of the fire pump and keeps the pressurized liquid from going back through the fire pump

شیر یکطرفه خروجی در لوله کشی پمپ آتش نشانی، از بازگشت آب تحت فشار به پمپ آتش نشانی جلوگیری می کند.

Backflow through a fire pump can spin the fire pump in reverse causing damage

جریان برگشتی پمپ آتش نشانی می تواند پمپ را برعکس بچرخاند و باعث آسیب شود.

Pressure surges can develop and oscillate when the pump starts or stops or when a significant change in the flow rate occurs

هنگامی که پمپ شروع به کار می کند یا متوقف می شود یا هنگامی که تغییر قابل ملاحظه ای در دبی رخ می دهد، ممکن است افزایش فشار ایجاد شود.

The discharge check valve is necessary for a jockey pump to maintain pressure on the system

شیر یکطرفه خروجی برای پمپ پیشرو، جهت حفظ و کنترل فشار بر سیستم الزامیست.

Check Valve (Pressure Maintenance Pump — Discharge)

شیر یکطرفه (پمپ پیشرو - تخلیه )

This valve is required to hold pressure on the fire protection system so that when the fire pump is running, the pressure that it exerts does not flow back through the pressure maintenance pump, causing it to spin in reverse damaging the pump

 این شیر برای کنترل فشار در سیستم آتش نشانی ضروری است تا در هنگام کارکرد پمپ آتش نشانی، فشاری که از طریق پمپ پیشرو وارد می شود به عقب نگردد و باعث چرخش معکوس پمپ نشود.

.It might be necessary to use two check valves when dealing with highpressure fire pumps

هنگام کار پمپ های آتش نشانی با فشار بالا، استفاده از دو شیر یکطرفه ضروری است.

This is not a requirement, but these valves are typically brass and could fail under the repetitive starting and running pressures from high-pressure fire pump(s), so a backup is suggested

این یک الزام نیست، اما این شیرها معمولاً برنجی هستند و ممکن است تحت فشارهای بالا در استارت و عملکرد پمپ (های) آتش نشانی در فشار بالا خراب شوند ، بنابراین تهیه شیر یکطرفه رزرو پیشنهاد می شود.

Check Valve (Fire Department Connection) See NFPA 13 and NFPA 14

شیر یکطرفه (بخش اتصالات آتش نشانی ) - به NFPA 13 و NFPA 14 مراجعه کنید.

In a fire pump configuration, the fire department connection (FDC) should be installed downstream of the fire pump discharge control valve.

FDC

در ساختار پمپ آتش نشانی، بخش اتصال آتش نشانی ( FDC ) باید قبل از شیر ​​کنترل تخلیه پمپ آتش نشانی نصب شود.

This check valve is utilized to prevent the FDC from experiencing pressures exerted from the fire pump and to reduce the possibility of freezing pipe

این شیر کنترل برای جلوگیری از فشارهای ناشی از پمپ آتش نشانی و کاهش احتمال یخ زدگی لوله از FDC استفاده می شود.