شیر آلات بوستر پمپ آتش نشانی - شیر فلکه OS&Y یا شیر ساقه بلند

شیر آلات بوستر پمپ آتش نشانی - شیر فلکه OS&Y یا شیر ساقه بلندمقدمه :

پکیج بوستر پمپ آتش نشانی از اجزای مختلف تشکیل شده است. یکی از قسمت‌ های دارای اهمیت بوستر پمپ آتش نشانی، اتصالات مربوط هستند که بر اساس کلاس ‌بندی تصرف و در نتیجه کلاس بوستر پمپ انتخاب می‌ شوند. این کلاس ‌بندی شامل انتخاب تجهیزات از بین تجهیزات فهرست شده ( UL Listed ) و موجود در لیست تایید شده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و استاندار است.

برای مثال، طبق ضوابط اطفاء حریق سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ( موجود در سایت سازمان آتش نشانی ) و پیش ‌نویس دستورالعمل ساخت بوستر پمپ های آتش نشانی، برای بوسترپمپ ‌های کلاس S1، می‌توان از شیر قطع ‌کن استاندارد و برای بوستر پمپ ‌های کلاس S2 و S3، باید از شیر قطع ‌کن نوع ساقه بلند یا OS&Y VALVE در مکش پمپ استفاده کرد.

شیرفلکه ساقه بلند 1

طبق پیش ‌نویس دستورالعمل ساخت بوستر پمپ آتش‌ نشانی خواهیم داشت :

بند 17 از فصل 2 : هر پمپ باید در قسمت مکش و دهش خود دارای شیر های قطع ‌کننده جریان باشد.

بند 27 از فصل 2 : شیر قطع ‌کن خط مکش پمپ باید از نوع OS&Y باشد. در ساختمان‌ های گروه S1، استفاده از شیر کشویی استاندارد، بلامانع است.

بند 28 از فصل 2 : شیر قطع‌ کن خط دهش پمپ باید از نوع OS&Y و یا پروانه ‌ای دارای قابلیت ارسال سیگنال نظارت باشد. در ساختمان ‌های گروه S1، استفاده از شیر کشویی استاندارد، بلامانع است.

 شیرفلکه ساقه بلند 2

حداقل الزامات سیستم های اطفای حریق تصرفات سه گانه

طبق استاندارد NFPA20 مربوط به بوستر پمپ های آتش نشانی خواهیم داشت :

4.16.5.1 A listed outside screw and yoke ( OS&Y ) gate valve shall be installed in the suction pipe.

1-5-16-4 در مکش پمپ یک شیر کشویی ( دروازه‌ای ) از نوع ساقه بلند ( OS&Y ) تایید شده باید نصب گردد.

مدار شیرآلات آتش نشانی

طبق هند بوک استاندارد NFPA20 مربوط به بوستر پمپ های آتش نشانی خواهیم داشت :

The required placement of the valve in the suction line is intended to limit turbulence.
قرارگیری شیر در خط مکش به منظور محدود کردن تلاطم در نظر گرفته شده است.
 
While the “gate” in an outside screw and yoke (OS&Y) valve is outside the waterway when fully open and does not interfere with flow, the “butterfly” in a butterfly valve is always suspended in the pipe and causes turbulent flow.
در حالی که "دروازه" شیر (OS&Y) توسط ساقه مارپیچ کاملاً باز است، در مسیر جریان قرار ندارد و در جریان اختلال ایجاد نمی کند، "پروانه" در یک شیر پروانه ای همیشه در مسیر لوله معلق است و باعث آشفتگی جریان می شود.
 

The use of a butterfly valve is permitted if the valve is located at a sufficient distance from the suction flange of the pump.

 زمانی استفاده از شیر پروانه‌ ای مجاز است که شیر در فاصله کافی از فلنج مکش پمپ قرار داشته باشد.

 

By locating the butterfly valve 50 ft (15.3 m) or more away from the suction flange of the pump, the turbulence can be eliminated before the water reaches the suction flange.

با قرار دادن شیر پروانه در فاصله 50 فوت (15/3 متر) یا بیشتر از فلنج ورودی پمپ، می توان تلاطم را قبل از رسیدن آب به فلنج مکش از بین برد.