هدف از پیش‌نویس دستورالعمل ساخت بوسترپمپ آتش‌نشانی

هدف از پیش‌نویس دستورالعمل ساخت بوسترپمپ آتش‌نشانیاهمیت پمپ آتش نشانی استاندارد :
مجموعه پمپ آتش‌نشانی، به عنوان قلب تپنده سیستم اطفاء حریق ساختمان، نقش حائز اهمیتی در عملکرد صحیح سیستم دارد. هر گونه نقص در عملکرد این وسیله می تواند منجر به کاهش کارایی سیستم اطفاء حریق ساختمان و خسارات جانی و مالی غیر قابل جبران گردد. از این جهت، استفاده از مجموعه پمپ آتش‌نشانی داراي استاندارد معتبر، بسیار مهم است. این پیش‌نویس مربوط به تهیه پمپ‌های مخصوص آتش‌نشانی می باشد که شامل بخش‌های مکانیکال و الکتریکال برای مجموعه پمپ‌ها است و سعی گردیده است تا در حد امکان ضریب ایمنی عملکردی این پمپ‌ها با تدابیر در نظر گرفته شده افزایش پیدا کند.
 
هدف :
الزامات این آیین‌نامه مربوط به پمپ‌هاي آتش‌نشانی سانتریفیوژ جهت استفاده در سیستم‌هاي حفاظت از حریق آبی است. هدف اصلی، تولید بوسترپمپ استاندارد و با کیفیت و با عملکرد صحیح در زمان وقوع حریق می‌باشد. نحوه طراحی، انتخاب، نصب و استفاده از پمپ‌هاي مورد اشاره در این آیین‌نامه، باید بر اساس الزامات مندرج در ویرایش سال 1395 ضوابط اطفاء حریق سازمان آتش‌نشانی تهران باشد. در ادامه پست‌های بعدی به موارد مهم این پیش‌نویس خواهیم پرداخت.