پیش نویس دستور العمل بوستر پمپ آتش‌ نشانی کلاس S1 و S2

پیش نویس دستور العمل بوستر پمپ آتش‌ نشانی کلاس S1 و S2پیش‌ نویس دستورالعمل بوسترپمپ آتش‌نشانی کلاس S1 و S2 در 28 صفحه و از بخش‌ های زیر تشکیل و ارائه شده است تا کمکی در استاندارد‌ سازی بوستر پمپ‌ های آتش‌ نشانی در این زمینه شود.

مقدمه

الزامات مکانیکال مجموعه بوسترپمپ

الزامات الکتریکال مجموعه بوسترپمپ

الزامات مربوط به نحوه راه‌اندازی پمپ در شرایط حریق و خود سرویس

آزمون پمپ‌ها

پیوست 1 ( سناریو عملکرد خود سرویس پمپ‌ها)

پیوست 2 (مشخصات پمپ‌ها)

پیوست 3(جزئیات اجرای فنداسیون محل نصب مجموعه پمپ)

به منظور دریافت متن پیش‌نویس کلیک کنید.